SZUKAJ


TWOJA
INFOLINIA

BUDMAT AUTO 2
ul. Sońska 2
06-400 Ciechanów
tel. 023 674 81 00
kom. 505 197 555

 

Regulamin Giełdy Samochodowej w Ciechanowie
 
Na podstawie uchwały Zarządu Spółki BUDMAT AUTO 2 Sp.z.o.o. ustala się co następuje:
 
1.       Giełda czynna jest w każdą sobotę dla samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli w okresie letnim od godz. 4.00, w okresie zimowym od godz. 5.00 z lokalizacją w Ciechanowie przy ul.Sońskiej 2 .
2.       Bezpośredni nadzór nad działalnością giełdy sprawuje Zarząd Spółki BUDMAT AUTO 2 Sp.z o.o.
 
3.1 Na giełdzie prowadzona jest sprzedaż (zamiana) pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli, motorowerów oraz ogumienia, części i akcesoriów samochodowych z wyłączeniem benzyny i oleju napędowego.
 
3.2 Stanowiska sprzedaży pojazdów wyznaczają pracownicy obsługi giełdy.
 
3.3 Na wydzielonych miejscach i stoiskach giełdy może być prowadzony handel innymi towarami, niż wymienione w pkt. 3.1 w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów samochodowych.
 
4. Działalność gastronomiczna lub rozrywkowa może być prowadzona za pisemnym zezwoleniem Zarządu Spółki BUDMAT AUTO 2 Sp.z o.o.
 
5. Zabrania się:
·         przywożenia na teren giełdy napojów alkoholowych oraz spożywania ich na giełdzie lub handlu nimi,
·         uprawiania gier hazardowych i innych czynności sprzecznych z prawem lub współżycia społecznego,
·         innych działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne.
 
7. Zabronione jest w szczególności:
·         używania na giełdzie ognia otwartgo,
·         parkowania pojazdów na drogach pożarowych,
·         blokowanie dojść do punktów ze sprzętem gaśniczym,
·         poruszanie się pojazdami mechanicznymi na giełdzie z prędkością powyżej 5 km/h.
 
7.1 W razie niepodporządkowania się wymogom określonym w pkt. 5 i 7 może dojść do usunięcia użytkownika z terenu giełdy.
 
8. Za wjazd na giełdę samochodową i miejsca handlowe pobiera się opłaty zgodne z cennikiem określającym również opłaty targowe.
 
8.1 Bilety wjazdu i opłaty za miejsce handlowe należy zachować do kontroli w czasie przebywania na terenie giełdy.
 
8.2 Jazdy próbne poza terenem giełdy odnotowane są na biletach wjazdu.
 
9. Użytkownicy giełdy winni:
a)       zachować szczególną ostrożność, aby nie wywołać żadnych zagrożeń a w szczególności: pożarowego, w bezpieczeństwie uczestników giełdy i ruchu pojazdów,
 
b) usunąć śmieci przy likwidacji stanowiska handlowego,
c) podporządkować się zaleceniom Kierownika i pracowników obsługi giełdy w zakresie ładu i porządku na terenie giełdy i parkingów samochodowych.
 
10. Użytkownicy giełdy mogą korzystać z następujących usług:
·         kupna druków umów kupna-sprzedaży (zamiany) pojazdów,
·         odpłatnej pomocy rzeczoznawców w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz doradztwa,
·         najazdu (kanał przeglądowy) do przeglądu stanu podwozia - odpłatnie,
·         komisu samochodowego,
·         diagnostycznej stacji kontroli pojazdów - odpłatnie,
·         sieci placówek handlowych i punktów gastronomicznych.
 
11. Zabrania się handlu na targowisku towarami, których handel jest prawnie zabroniony.
 
12. Giełdę samochodową prowadzi "BUDMAT AUTO 2" – Sp.z o.o.z siedzibą w Ciechanowie przy ulSońskiej 2 .
 
13. Skargi i wnioski użytkowników giełdy przyjmuje Kierownik w czasie jej funkcjonowania giełdy.
 
14. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółki , i wchodzi w życie z dniem .30.05.2008.r
    
     Kierownik Giełdy   Krzysztof Derewicz, tel. 505 197 555, 023 674 81 00